Quá trình phát triển của ATTO

TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ATTO

Tháng 07/2014: Thành lập công ty trụ sở tại Shinjiku, Tokyo

                            Số vốn ban đầu là 3,000,000 yen

                            Bắt đầu nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ liên quan đến Thực tập sinh kỹ năng

Tháng 08/2014: Thỏa thuận cơ bản về việc hợp tác với các công ty giới thiệu nhân lực

                            được sự cho phép của chính phủ Việt Nam

Tháng 10/2014: Tăng vốn đầu tư lên 6,100,000 yen

Tháng 11/2014: Bắt đầu nghiệp vụ giới thiệu việc làm (Giấy phép số 13-ユ-306822)

                            Bắt đầu nghiệp vụ giới thiệu Haken (Giấy phép số 特13-317919)

                            Bắt đầu nghiệp vụ tư vấn hỗ trợ thủ tục Visa

Tháng 04/2015: Tăng vốn đầu tư lên 9,100,000 yen

Tháng 08/2015: Bắt đầu nghiệp vụ giới thiệu các công ty Offshore ở Việt Nam, Myanmar, Indonesia

Tháng 02/2016: Tăng vốn đầu tư lên 11,100,000 yen